Preview

Правоприменение

Расширенный поиск

Акты применения норм финансового права в Польше

https://doi.org/10.24147/2542-1514.2018.2(3).19-28

Полный текст:

Аннотация

Представлен типологический анализ актов применения норм финансового права в Польше в зависимости от принимающих их субъектов. Предложена дефиниция акта применения норм финансового права. Проведена классификация субъектов финансо-вого правоприменения в Польше, освещены их полномочия и выделены признаки принимаемых ими индивидуальных правовых актов. Предлагаемый качественный анализ актов правоприменения, принимаемых в Польше, может служить отправной точкой для исследований в сфере теории финансового права и сравнительного право-ведения.

Об авторе

Е. Руськовски
Университет в Белостоке
Польша
доктор юридических наук, ординарный профессор, заведующий кафедрой государственных финансов и финансового права


Список литературы

1. Kosikowski C., Ruśkowski E. (eds.). Finanse publiczne i prawo finansowe [Public finances and financial law]. Warszawa, Wolters Kluwer Publ., 2008. 868 p. (In Polish).

2. Kranecová J. System of financial management and control, in: Mrkývka P. (ed.). System of Financial Law: General Part, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University Publ., 2015, pp. 118–129.

3. Zawadzka-Pąk U.K. Polish financial law. Białystok, Temida 2 Publ., 2014. 137 p.

4. Bożek W.M. Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-nansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 [The legal activities of the Main Commission on violations of the discipline of Public Finance. Analysis of the main directions in legal achievements in 2010-2015]. Szczecin, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Publ., 2016, 421 p. (In Polish).

5. Robaczyński T., Gryska P. Dyscyplina finansów publicznych [Public Finances discipline], Commentary. War-szawa, C.H. Beck Publ., 2006. 583 p. (In Polish).

6. Salachna J.M. Dyscyplina finansów publicznych w Polsce (ewolucja rozwiązań prawnych) [Public Finance discipline in Poland (evolution of legal decisions)], in: Głuchowski J., Kosikowski C., Szołno-Koguc J. (eds.). Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju [Study of public Finance and financial law in Poland. Achievements and directions of development], The jubilee book of Professor Alicja Pomorska. Lublin, UMCS Publ., 2008, pp. 77–84. (In Polish).

7. Ofiarski Z. Prawo finansowe [Financial law]. Warszawa, C.H. Beck Publ., 2010. 496 p. (In Polish).

8. Winiarz M. Ochrona prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie na przykładzie działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Region-alnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie [Legal protection public self-government funds management on the example of the Regional Accounts Chamber activity in cases of violation of the discipline of public Finance, Regional Accounts Chamber in Krakow experience]. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2011, nr. 10, pp. 333–350. (In Polish).

9. Ruśkowski E., Salachna J.M. (eds.). Finanse publiczne [Public finances], Practical commentary. Gdańsk, ODDK Publ., 2013. 1392 p. (In Polish).

10. Owsiak S. (ed.). Budżet władz lokalnych [Budget of local government units]. Warszawa, Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne Publ., 2002. 277 p. (In Polish).

11. Etel L., Popławski M. (eds.). Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. Białystok, Temida 2 Publ., 2016. 536 p.

12. Popławski M. Introduction to Polish Tax Law. Białystok, Temida 2 Publ., 2011. 204 p.

13. Etel L. (ed.). Ordynacja podatkowa [Tax Code], Commentary. Warszawa, Wolters Kluwer Publ., 2017. 1752 p. (In Polish).

14. Brolik J. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego [Official interpretations of tax legislation]. Warszawa, LexisNexis Publ., 2010. 208 p. (In Polish).

15. Etel L. (ed.). Prawo podatkowe [Tax law], Plan of the lecture. Warszawa, Difin Publ., 2013. 372 p. (In Polish).


Для цитирования:


Руськовски Е. Акты применения норм финансового права в Польше. Правоприменение. 2018;2(3):19-28. https://doi.org/10.24147/2542-1514.2018.2(3).19-28

For citation:


Ruskowski E. Financial law enforcement acts in Poland. Law Enforcement Review. 2018;2(3):19-28. https://doi.org/10.24147/2542-1514.2018.2(3).19-28

Просмотров: 238


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2542-1514 (Print)
ISSN 2658-4050 (Online)